ព័ត៌មាន

  • Canton Fair

    Canton Fair

    យើងបានចូលរួមពិព័រណ៍ Canton ចាប់ពីឆ្នាំ ២០០៦។ ហើយយើងកំពុងបន្តចូលរួម ២ វគ្គរៀងរាល់ឆ្នាំ។ នៅពិព័រណ៌យើងច្រើនតែបង្ហាញទំនិញថ្មីនិងក្តៅរបស់យើង។
    អាន​បន្ថែម